تابلوهای فشار متوسط کمپکت 7/2 کیلو ولت تا 36 کیلو ولت